علی(ع) به فرزند فاطمه(س) چه گفت؟

چه بسیارند کسانی که آموزه های زندگی و روش زیستن و دست یافتن به آرامش را در کتاب های بیگانه جستجو می کنند. در کلاس بزرگمرد عشق و زندگی، امیرمؤمنان علی(ع) درس هایی می آموزیم که تار و پود انسان را تغییر می دهد.

کتاب علی(ع) به فرزند فاطمه (س) چه گفت؟ وصیت امام علی(ع) به فرزند بزرگوارشان امام حسن (ع) می باشد که  شامل عالی ترین و کامل ترین دستورهای زندگانی همراه با نصایح اخلاقی است و در هر زمان راهنمای سعادت و خوشبختی انسان است.

تردیدی به خود راه ندهید که مطالعه این کتاب برای شما و زنـدگی تان تـجربه ای جـدیـد خواهد بود.

حیف است که دوستدار علی(ع) باشیم و ندانیم علی(ع) به فرزند فاطمه(س) چه گفت؟

از جمله وصایای امام علی(ع) به فرزند فاطمه(س) این است:  

ناامید مباش، زیرا آفریدگار جهان مصلحت همه را از همه بهترمی داند، صبر کن و در بلیات بردبار و آهنین پیکر باش.

با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردى و سنگینى بپذیر، تا بر مراد خویش پیروز شوى.

هر آن دم که در پیچ و خم زندگی دچار تردید شدی، بی درنگ قدم واپس گذار و هرگز با تهور و خیره سری به کاری دست مزن که ممکن است سرانجام به پشیمانی و افسوس منتهی شود.

خشم را همچون شربتی گوارا بنوش که من در مدت عمر شربتی بدین شیرینی از گلو فرو نبرده ام.

بیهوده نسبت به همسر خودبدبین مباش، زیرا این بدبینی بیجا، احساساتی خفته و افسرده را در خاطر او بیدار کند. تا می توانی چنان کن که همسر تو کسی را چون تو دوست نداشته باشد.

 در زندگی بلندنظر و بزرگ منش باش

/ 0 نظر / 16 بازدید